Hinnasto

Hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %. Suoranaiset kulut, kuten asiakirjojen lunastusmaksut ja viranomaiskulut, lisätään hintoihin.

Perunkirjoitus

Palkkion suuruuteen vaikuttaa mm. sukuselvitysten hankkimiseen liittyvän työn määrä, pesän varojen ja velkojen laatu ja määrä.

Pieni pesä 300-500 €

Pienellä pesällä tarkoitetaan pesää, jonka bruttoarvo jää alle 15.000 euron ja jossa osakkaiden lukumäärä on vähäinen, eikä pesässä ole ulkomaisia osakkaita.

Tavanomainen pesä 600-900 €

Tavanomaisella pesällä tarkoitetaan pesää, jossa vainajan ja lesken varoihin kuuluu tavanomaista omaisuutta esimerkiksi asunto ja/tai kesämökki sekä raha- ja sijoitusvaroja.

Suuri pesä 1.000-1.400 €

Suurella pesällä tarkoitetaan pesää, jossa on merkittävästi erilaista varallisuutta ja työmäärältään laaja sukuselvitys (esim. sukuselvityksen hankkiminen ulkomailta) ja jossa toimeksianto sisältää esimerkiksi yritysvarallisuuden arvostamista, omaisuuden arvostamiseen liittyviä erityistoimia ja kuolinpesän laskujen maksamista.

Erityisen työläs pesä 1.500-2.500 €

Erityisen työläs pesä tarkoittaa varoiltaan (tai veloiltaan) huomattavan laajaa pesää, jossa on paljon osakkaita ja jossa toimeksianto sisältää edellä mainittujen lisäksi muita erityistoimia, kuten asunnon tyhjentämisen järjestäminen.

Perunkirjoituksen hintaan kuuluu:

 • perunkirjoituksen valmistelu: sukuselvityksen hankkiminen, kutsujen toimittaminen pesän osakkaille
 • testamentin tiedoksianto perunkirjoitustilaisuudessa
 • perunkirjoitustilaisuus toimistomme tiloissa arkipäivänä tavanomaiseen työaikaan
 • perukirjan toimittaminen Verohallintoon
 • pesän osakkaiden neuvominen kuolinpesässä mahdollisesti tarvittavista jatkotoimista, kuten osituksesta tai perinnönjaosta

Lisämaksuja perunkirjoituksessa:

 • Testamentin tiedoksianto erillistoimeksiantona 50 € + 15 € / hlö
 • Täydennysperunkirjoitus alk. 180 €
 • Ositus ja perinnönjako

Ositus ja perinnönjako

Ositus- ja perinnönjakosopimuksen laatiminen alk. 300 €

Esimerkiksi:

 • vain rahavarojen jakoa koskeva sopimus ydinperheen kesken; 300 € – 500 €
 • asunnon/kesämökin jakaminen osalle osakkaista, rahavarojen jako 500 – 800 €
 • laajan kuolinpesän varojen jakaminen; valtakirjojen hankkiminen osakkailta, jakokirjan laatiminen, sopimuksen hyväksymisten hankkiminen, varojen nostaminen ja jakaminen perinnönsaajille; 800 – 1.500 €

Esimerkkihinnat perustuvat toimeksiantoon käytettävään työn määrään ja 180 € tuntihintaan.

Mikäli toimeksiantoon käytetään olennaisesti enemmän työaikaa, laskutetaan lisätyöstä 180 € tunnilta.

Avioero-ositus

Ositussopimuksen laatiminen, alk. 200 €

Lopullinen hinta perustuu työhön käytetyn ajan perusteella 180 €/t

Testamentti

Hinta sisältää testamenttiasiakirjan laatimisen ja todistelun. Ennen asiakirjan laatimista asiakkaalle selvitetään testamentin vaikutukset. Testamentti voidaan yleensä laatia odottaessa.

Tavanomainen testamentti 180-250 €

Tavanomaisella testamentilla tarkoitetaan esimerkiksi testamenttia, jolla kaikki omaisuus määrätään yhdelle saajalle ilman erityisiä ehtoja.

Laaja testamentti 250-500 €

Edunvalvontavaltakirja

Tavanomainen edunvalvontavaltakirja 180-250 €

Avioehtosopimus

Tavanomainen avioehtosopimus 250 €

Hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen ja todistelun sekä sopimuksen toimittamisen rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastolle.
Asiakas maksaa Digi- ja väestötietoviraston perimän rekisteröintimaksun.
Ennen asiakirjan laatimista asiakkaalle selvitetään avioehtosopimuksen vaikutukset.

Luovutusasiakirjat

Kiinteistön kauppakirja 200-450 €

Muu kauppa- tai luovutuskirja 180-300 €

Lahjakirja 180-450 €

Hinta sisältää lahjakirjan laatimisen lisäksi lahjaveroilmoituksen ohjeistuksen.

Hakemusasioita

Veroilmoitus/veronoikaisu 180 €/t

Avioerohakemuksen hoitaminen 180 €

Lainhuudon/kiinnityksen hakeminen 180 € – 250 €

Osakehuoneiston omistuksen rekisteröinti 180 € – 250 €

Neuvottelut

Alkuneuvottelu useimmiten ilmainen

Puhelinneuvottelu useimmiten ilmainen

Neuvottelu toimistossa 180 €/t

Neuvottelu toimiston ulkopuolella 200 €/t

Matkaan kuluvine aikoineen.

Oikeudenkäyntiasiat

Haastehakemuksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet veloitetaan siihen käytetyn ajan mukaan 180 € / t

Esiintyminen oikeudessa sisältäen matka-ajan 220 € / t

Muu edustaminen

Avustaminen tai edustaminen esim. pesänselvitys- ja perinnönjakokokouksissa sekä yhtiökokouksissa, sopimusneuvotteluissa; sovelletaan edellä mainittuja, oikeudenkäyntiasioihin liittyviä hintoja.


Voimmeko olla avuksi?

Toimistossamme työskentelevät varatuomari Hannu Vehanen, OTM Sanni Planting, varatuomari Johanna Karkiala-Salmi ja OTM Janniina Hoppari.

Sijaintimme Turun keskustassa, kolmen korttelin päässä kauppatorilta, takaa helpon saapumisen kaikille asiakkaillemme.

Hannu Vehanen
varatuomari

hannu@vehanen.fi

Johanna Karkiala-Salmi
varatuomari

johanna@vehanen.fi

Sanni Planting
oikeustieteen maisteri

sanni@vehanen.fi

Janniina Hoppari
oikeustieteen maisteri

janniina@vehanen.fi